عامل کنتراست بالای رنگی خوانایی را افزایش می دهد. در زیر ما بهترین ترکیبات را آورده ایم که طبق خوانایی از دور طبقه بندی شده است:

اثرات ترکیب رنگی:

 

راه حل های کنتراست:

تضاد رنگی ضعیف را می توان با خطوط خارجی و یا سایه تقویت شده درست کرد.