شکل یک ساین می تواند انتقال دهنده پیام ساین باشد. شکل ها می توانند یک برند یا مبنی بر طراحی و یا قسمتی از یک قرارداد ساین باشد که برای استاندارد کردن معانی از آن ها استفاده می شوند. طریقه استفاده از اشکال خاص ممکن است در کشور و فرهنگ های مختلف متفاوت باشد.

 

  • ساین مستطیل اغلب برای به تصویر کشیدن اطلاعات عمومی به مخاطبان استفاده می شود.
  • ساین دایره اغلب نشان دهنده یک دستورالعمل است که باید دنبال شود، یا اجباری بودن یا منع کردن.
  • ساین مثلثی اغلب برای رساندن منظور و بیان خطر و یا احتیاط هشدار می باشد.