قدرت تصاویر:

 یک عکس به تنهایی اطلاعات بسیار زیادی را در مدت زمان کوتاهی به مخاطب می رساند به این علت که ما یک عکس را بطور کامل در مدت زمان بسیار کوتاهی می بینیم و پیغام آن را مشاهده می کنیم در حالیکه شنیدن و خواندن یک مطلب که برای رساندن همان منظور درست شده است زمان بیشتری را برای انتقال همان پیام به مخاطب نیاز دارد.

مطالعات اخیر نشان داد که تصاویر از مارک ها موجب واکنش های عقیدتی هم می شود. دکتر کالورت کشف کردند که زمانی که مردم تصاویر مرتبط با مارک های قوی آی پاد، هارلی دیویدسون، فراری ، و... را می دیدند،  درمغز خود همان الگوهای دقیق مانند زمانی که آنها تصاویر مذهبی مشاهده شده می کنند ثبت می کنند.  

قدرت اشکال و رنگ ها:

نام های تجاری معانی را با استفاده از رنگ ها و اشکال به مخاطب منتقل می کنند. همانطور که جمله کلیشه ای داریم که می گوید: "ارزش یک تصویر به اندازه هزاران کلمه است."

اشکال و رنگ های معمول و جهانی ای وجود دارد که برای همه انسان ها آشنا می باشد. به عنوان مثال یک خط افقی پایداری و یک خط قطری پویایی را نشان می دهد. قرمز گرم و پر از آتش است، آبی خنک و آبکی است و یا نا محسوس مانند آسمان است.

درباره اشکال:

رنگ ها و اشکال در هماهنگی با یکدیگر در برقراری ارتباط کار می کنند. به همین علت, یک فهمی از اشکال برای درک قدرت رنگ ها در مارک های تجاری نیاز است. حتی ساده ترین اشکال هندسی هم می توانند نرم و سخت, ثبات یا تهدید باشند. تصویر زیر نشان میدهد که شکل های هندسی اولیه و سمبل های معاصر بر گرفته از همین اشکال ساده و اولیه هستند.

 

قدرت رنگ ها:

ذهن های ما برای واکنش به رنگ ها برنامه ریزی شده است. بطور مثال ماشین خود را با رنگ قرمز متوقف و با رنگ سبز به حرکت در می آوریم. اثرات رنگ در این عکس ها را در نظر بگیرید: