بر طبق سنجه های اعتبار بخشی محیط بیمارستان که برای ارتقاء سلامت محیط بیمارستان می باشد که شامل موارد زیر است؛

ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻬﺴﺎزي ورودی ها و علائم راهنما بر اساس استانداردها و تفکیک ورودی ها,  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ,ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ, ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺟﻬﺖ  وروديﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ, ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  درﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ, ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده  ازآﺳﺎﻧﺴﻮرداﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر, ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ در اورژاﻧﺲ, ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي راﻫﻨﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ورودي اﺻﻠﯽ, ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت آن, اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮع,  ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻤﻨﻮع, ورود ﻣﻤﻨﻮع، رﻋﺎﯾﺖ ﺳﮑﻮت، ﭘﺎرك ممنوع در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و قابل شستشو بودن تابلو ها و ضد خوردگی بودن آنها و... .

نگاران ساین تولید کننده تابلو های راهنمای محیطی برای داخل و خارج ساختمان با رزومه قوی در تولید تابلو های بیمارستانی مانند بیمارستان های بقیه الله, قلب رجایی, غیاثی, بینا, امام خمینی و ... توانایی در تولید تابلو با تکنولوژی روز دنیا را دارد. تمامی تابلو های ما قابل شستشو بوده و در برابر نور خورشید و مواد شوینده مقاوم هستند.

هم چنین این شرکت با طراحی سیستم های مسیر یاب محیط بیمارستان را برای مراجعین ساده تر و هم چنین جلوه بسیار بهتری نیز به آن می دهد.

این سازمان دارای کارشناس محیط برای کارشناسی محیط و کمک به شما برای سفارش تابلو های مد نظرشما می باشد.

برای سفارش و مشاوره با ما تماس بگیرید.