نگاران ساین چند نمونه محصول پرکاربرد غیر از تابلوهای ساین نیز تولید کرده که در زیر مشاهده می کنید .

ستاره سقفی :

ستاره سقفی

این محصول برای استیشن اطلاعات بیمارستان بقیه الله که در مرکز سالن و بدون دیوار بود ساخته شد . که از هر 4 طرف قابل رویت باشد

 

تابلوی "و ان یکاد" آماده برای بیمارستان ها که بیماران از زیر آن رد می شوند .

 

تابلوی صلوات آماده برای بیمارستان ها که بیماران از زیر آن رد می شوند .

 

 

تخته وایتبرد مشخصات بیمار : این تخته ی چاپ شده که می توان با ماژیک وایت برد روی آن نوشت بالا سر هر بیمار در بیمارستان قرار میگیرد و مشخصات روی فیلدهای خالی آن نوشته و پاک می شود

 

صندوق انتقادات پیشنهادات : این صندوق با پلکسی ساخته شده و دارای دو قسمت جای کاغذ خام و مخزن کاغذهای پر شده می باشد .