تابلو سردر فضای باز

بالای درب ورودی نصب می شود ، از کامپوزیت و فلز ساخته می شود