تابلو راهنمای تک پایه فضای باز

از یک پایه و یک فلش برای نمایش جهت تشکیل شده است. ساخته شده از کامپوزیت ، چاپ یا استیکر